آموزش


در بعضی مواقع پیش میاد که میخوایم به قطعیت درباره ی یک چیزی حرف بزنیم یا اینکه با شک و احتمال. برای مثال :


در رو میزنن , شاید علیه (احتمال)

تهران پایتخت ایرانه (قطعیت)


یکی از خوبی های این گرامر این میباشد که هم برای قطعیت و هم برای احتمال از یک روش استفاده میکنیم و تنها باید در جمله تشخیص دهیم منظور قطعیت است یا احتمال.


اموزش زبان ترکی استانبولی


حروف "چسب ته کفش" عبارتند از : f - s - t - k - a - ş - h - p


آموزش 1 : اگر آخرین حرف صدادار کلمه مورد نظر a یا ı باشد dır میگیرد و اگر آخرین حرف کلمه (نه آخرین حرف صدادار) یکی از حروف بالا باشند tır میگیرد.

آموزش 2 : اگر آخرین حرف صدادار کلمه مورد نظر e یا i باشد dir میگیرد و اگر آخرین حرف کلمه (نه آخرین حرف صدادار) یکی از حروف بالا باشند tir میگیرد.

آموزش 3 : اگر آخرین حرف صدادار کلمه مورد نظر o یا u باشد dur میگیرد و اگر آخرین حرف کلمه (نه آخرین حرف صدادار) یکی از حروف بالا باشند tur میگیرد.

آموزش 4 : اگر آخرین حرف صدادار کلمه مورد نظر ö یا ü باشد dür میگیرد و اگر آخرین حرف کلمه (نه آخرین حرف صدادار) یکی از حروف بالا باشند tür میگیرد.مثال :


Ahmet evde Değil , uyuyordur

احمد خونه نیست (دیده نمیشه) , شاید خوابه


چرا dur گذاشتیم؟

چون آخرین حرف کلمه uyuyor هیچکدوم از حروف چسب ته کفش نیست پس d میگیرد و چون آخرین حرف صدادار آن o میباشد پس dur میگیرد.


tehran iranın başkentidir

تهران پایتخت ایرانه


چرا dir گذاشتیم؟

چون آخرین حرف کلمه başkenti هیچکدوم از حروف چسب ته کفش نیست پس d میگیرد و چون آخرین حرف صدادار آن میباشد پس dir میگیرد.یک نکته : هر موقع جمله ای سوالی میباشد حتما منظور احتمال میباشد چون اگر قطعیت میدونستیم دیگه سوال نمیپرسیدیم!


استاد : خانم بهار تقی پور