1. در ابتدا با اعداد تک رقمی و اصلی شروع میکنیم که شما برای ساختن هر عددی از آنها استفاده میکنید یعنی اعداد 1 تا 9 + عدد 10


sıfır - 0

bir - 1

iki - 2

üç - 3

dört - 4

beş - 5

altı - 6

yedi - 7

sekiz - 8

dokuz - 9

on - 10


نکته : شما برای دانستن تلفظ این اعداد باید ابتدا حروف الفبا که در همین سایت آموزش داده شده است را یاد بگیرید.


2. حالا سراغ اعداد 10 تا 19 میرویم برای اینکار کافیست عدد 10 را با عدد یکانش بخوانید برای مثال 11 میشود 10 و 1 پس خوانده میشود on bir . به همین راحتی تا 19 میتوانید بشمارید و پس از آن 20 30 40 50 ...


on bir - 11

on iki - 12

on üç - 13

on dört - 14

on beş - 15

on altı - 16

on yedi - 17

on sakiz - 18

on dokuz - 19


3. خب حالا که طرز شمارش رو یاد گرفتید فقط کافیست اعداد شروع کننده رو بشناسید " یعنی 10 20 30 40 50 60 70 80  90 100 " و پس از آن بقیه اعداد رو قرار بدید و شمارش کنید. یعنی شما با دانستن اعداد 0 تا 9 و اعدادی که بالا گفتیم میتوانید تا 100 و بیشتر بشمارید !


on - 10

yirmi - 20

otuz - 30

kırk - 40

elli - 50

altmış - 60

yetmiş - 70

seksen - 80

doksan - 90

yüz - 100


حالا برای شما چند مثال میزنم که بیشتر بفهمید :


otuz beş - 35

otuz dokuz - 39

kırk bir - 41

kırk yedi - 47

elli sekiz - 58

elli iki - 52

altmış dört - 64

altmış bir - 61

yetmiş üç - 73

yetmiş beş - 75

yüz bir - 101

yüz yirmi - 120


توجه : دقت کنید که عدد هفتاد "yetmiş" ای هست "i" و عدد شست "altmış" ا هست "ı" و نقطه ندارد !


4. خب حالا نوبت اعداد 100 200 300 و ... میباشد برای اینکار کافیه آن سری اعداد تک رقمی که در ابتدا خواندیم رو به 100 اضافه کنیم یعنی 3 تا 100 که میشه 300 و یا 2 تا 100 که میشه دویست. الان عدد 400 رو بخواهید بخوانید میشه dört yüz که 4 تا 100 خوانده میشه.


yüz - 100

iki yüz - 200

uç yüz - 300

dört yüz - 400

beş yüz - 500

altı yüz - 600

yedi yüz - 700

sekiz yüz - 800

dokuz yüz - 900


خب اکنون میخواهیم به این اعداد دهگان و یکان اضافه کنیم یعنی برای مثال به 500 عدد 85 رو اضافه کنیم که بشه 585 . برای این کار کافیه ابتدا عدد 500 رو بنویسید " beş yüz" و بعدش عدد 85 "seksen beş" و به همین راحتی میتونید این کارو انجام بدید.


altı yüz doksan dokuz - 699

altıi yüz yirmi beş - 625

altı yüz bir - 601

sekiz yüz otuz iki - 832

sekiz yüz seksen sekiz - 888

dokuz yüz on - 910


5. برای شمارش اعداد 1000 و 2000 تا آخر دقیقا مانند اعداد صدگان یا همان 100 200 300 ... عمل میکنیم. عدد 1000 به ترکی "bin" میشود .


bin - 1000

iki bin - 2000

uç bin - 3000

dört bin - 4000

beş bin - 5000

...

on bin - 10000

on bir bin - 11000

on iki bin - 12000

...

yirmi bin - 20000

otuz bin - 30000

seksen bin - 80000

...

doksan beş bin - 95000

yüz bir bin - 101000

yüz yirmi bin - 120000


و همینطور تا آخر ادامه میدیم ولی اگر بخواهیم به این اعداد یکان یا دهگان یا صدگان اضافه کنیم چجوری میشود؟ برای مثال عدد 87 هزار و 105 که میشود "seksen yedi bin yüz beş" و طبق معمول ابتدا از عدد بزرگتر شروع میکنیم تا به اعداد کوچیکتر و در این بین "و" قرار نمیدهیم.


پایان - سوالی داشتید بفرمایید