زمان حال کی ها به کار میرود؟

1. برای کارهایی که هنوز ادامه دارند

2. کارهایی که انجام شده است

3. این زمان برای کارهایی که در زمان نزدیک انجام خواهد شد نیز بکار میرود


 اول شخص مفرد (من) : برای ساخت این زمان ما چهار حالت ساخت جمله داریم که عبارتند از :

  1. خبری مثبت - olumu
  2. خبری منفی - olumsuz
  3. سوالی مثبت - olumlu soru
  4. سوالی منفی - olumlsuz soru
برای اینکه شما بتوانید از آنها استفاده کنید و افعال را شکل دهید باید یک سری تکات به یاد داشته باشید.روش ساخت : ابتدا حالت مصدری افعال را پیدا میکنیم (mak - mek) میگیرند و سپس نشانه های مصدری را حذف میکنیم و سپس به آخرین حرف بعد از حذف نشان مصدر نگاه میکنیم اگر (e یا a) بود آنها را حذف کرده و به جاش یکی از چهارگانه ها یعنی i - ı - u - ü قرار میدهیم و برای اینکه بفهمیم کدامیک از اینها را به جای e یا a قرار دهیم به آخرین حرف صدادار قبل از e و a نگاه میکنیم و مطابق زیر عمل میکنیم.* قانونی که در بالا گفته شد فقط برای حالت "خبری مثبت" میباشد.


برای ساخت اینگونه افعال شما ابتدا ریشه فعل را قرار میدهید و سپس "yor" و سپس پسوند شخص که هنوز درس داده نشده اما میتوانید در مطالب وبسایت آنرا پیدا کنید.(ادامه دارد)