خب در ابتدا باید با مفهوم مفعول آشنا شویم

مفعول کلمه ای است که کاری بر روی ان انجام شده است و نشانه ی ( را ) میگیرد.


علی کتاب را آورد.

محسن غذایش را خورد.

زهرا مسابقه را برد.


یه موضوع مهمی که پیش میاد این است که مفعول مشخص با مفعول عادی چه فرقی دارد؟

جواب : تقریبا هیچ فرقی . در حقیقت میشه گفت مفعول مشخص کلمه ای است با نشانه ی مفعولی و اگر این نشانه را نگیرد دیگر مشخص نیست ! در ادامه متوجه منظور من میشوید.


نشانه های مفعول ساز مانند شکل زیر هستند.در اینجا نیز ار قواعد چهارگانه و صدادار یا بی صدا بودن آخرین حرف کلمه (مفعول) استفاده میشود.


ساخت مفعول در زبان ترکی استانبولی


نکته 1 : اگر آخرین حرف کلمه مورد نظر صدادار بود برای خوانایی بهتر "y" را نیز قرار میدهیم و اگر بی صدا بود قرار نمیدهیم.

نکته 2 : بعضی اوقات نیز به جای "y" از "n" استفاده میشود. (مضاف و م.ا - در آینده میخونید)

نکته 3 : در بحث ساخت مفعول از قواعد چهارگنه استفاده میشود که در شکل میبینید.


اما یک سوال 


اگر به یاد داشته باشید سوم شخص مفرد در بحث مالکیت نیز از همین پسوندها میگرفت. پس ما چگونه در یک جمله بفهمیم کدوم مال مالکیت هستش و کدوم مال مفعولی؟


جواب : برای تشخیص این موضوع ما دو راه داریم.

روش 1 : در ابتدای جمله مورد نظر کلمه ی "Onun" به معنی مال اون را قرار میدهیم و اگر معنی داد متوجه میشویم نشانه برای مالکیت است اما اگر معنی نداد برای مفعول است.

روش 2 : از جمله "Neyi یا Kimi" به معنی "چی یا کی" را میپرسیم اگر معنی داد نشانه مفعولی است و اگر معنی نداد نشانه مالکیت سوم شخص مفرد.


چند مثال :


Sözü gaçer mi onun burada

حرف او اینجا معتبر است؟


راه حل : در این جمله ما کلمه ی "Onun" را میبینیم پس متوجه میشویم حرف "ü" در کلمه ی "Sözü" مربوط به مالکیت میباشد. اما اگر "Onun" در جمله نبود از روش های بالا استفاده میکنیم تا متوجه شویم.


--------------------------------------


Yazı beğendiniz mi

نوشته اش را پسند کردید؟


راه حل : در این جمله ما دو تا نشانه داریم که باید تشخصی دهیم مال مالکیت هستند یا مفعول. در ابتدا به نشانه اولی یعنی "" میپردازیم و میدانیم که این نشانه برای مالکیت سوم شخص مفرد در زمانی است که آخرین حرف کلمه صدادار میباشد.(همانطور که میبینید آخرین حرف"ı" هستش در کلمه ی Yazı)


دومین نشانه  "" هستش و ما بدون انجام هیچ کاری متوجه میشویم که نشانه مفعولی است زیرا یک کلمه دو بار نمیتواند نشان مالکیت بگیرد. (همانطور که در نکته 3 گفته شد گاهی "n" استفاده میشود)