اعضای خانواده : 


Aile - خانواده

Baba - بابا

Anne - مامان

Kız kardeş - خواهر کوچکتر

Erkek kardeş - برادر کوچکتر

Abla - خواهر بزرگتر

Ağabey - برادر بزرگتر

Abi - برادر بزرگتر

Dayı - دایی

Teyze - خاله

Hala - عمه 

Babaanne - مادر پدری (مادر بزرگ)

Anneanne - مادر مادری (مادر بزرگ)

Dede - بابابزرگ

Amca - عمو

Koca - شوهر


سایر :


ağız - دهان

anadil - زبان مادری

anahtar - کلید

anaokulu - مهدکودک

boyun - گردن

burun - بینی

diş - دندان

havuz - استخر (حوض بزرگ)

ilkokul - دبستان

karı - زوج

kol - بازو

lise - دبیرستان

manto - مانتو

mektup - نامه

omuz - کتف

ortaokul - متوسطه اول (راهنمایی)

satranç - شطرنج

şirket - شرکت

tenefüss - استراحت

üniversite - دانشگاه

ütü - اتو

yabanci dil - زبان غریب (غیر زبان مادری)

yaramaz - شیطون

zevkli - با ذوقویدیو آموزشی