خب ابتدا برویم سراغ این جمله :


چه زمانی؟


Saat kacta?

چه زمانی؟


خب همانطور که معلوم است باید بگویید : "در این ساعت" پس ما برای پاسخ باید از حرف اضافه "در" استفاده کنیم کنیم.حتما قبل از هرکاری آموزش رو به رو را بخوانید. (مشاهده آموزش در مورد "در")


چند مثال :


Saat kaçta

Saat dörtte


Saat kacta

Saat beşte


Saat kaçta

Saat onda


Saat kaçta

Saat on ikide


ساعت چنده؟


برای پرسیدن و جواب دادن به این جمله کار ما راحت است و تنها کافیست ساعت را بگوییم. یک نکته بسیار مهم این است که برای "ساعت هایی که دو حالت" دارند مثل ساعت 7 که هم "صبح" دارد و هم "غروب" باید قبل از ساعت مشخص کنیم منظورمان کدام است!


آموزش ساعت در ترکی

Saat Kaç
ساعت چنده؟

دقت کنید که اینبار در آخر "Kaç" حرف اضافه "ta" قرار ندارد زیرا زمان را میخواهیم نه اینکه بگوییم " (در) چه ساعتی؟"


چند مثال :

Saat kaç
Saat akşam altı

Saat kaç
Saat sabah yedi

Saat Kaç
Saat oğlen bir


حال اگر بخواهیم بگیم "چهار و نیم" یا "هفت و نیم" چطوری باید بگیم؟ جواب ساده است : در زبان ترکی برای گفتن نیم ساعت از کلمه ی "Buçuk" استفاده میکنیم.

Saat kaç
Saat beş buçuk

Saat kaç
Saat gece dokuz buçuk
(ساعت 9 و نیم شبه)ربع (15 دقیقه)


اما یکی دیگر از مسائل مهم در بیان زمان و ساعت استفاده از "ربع (15 دقیقه)" میباشد. مثلا اگر بخواهیم "ساعت یه ربع به هشت" چگونه باید بگوییم؟
در زبان ترکی "ربع" میشود "Çeyrek" .


یک ربع مانده - مانند یک ربع به هفت

برای اینکه بگوییم یک ربع مانده یعنی همان "یک ربع داریم تا ..." باید از کلمه ی "var" استفاده کنیم. اگر دقت کنید "var" یعنی "داشتن".
خب پس جمله ما شد این "یک ربع به هفت" پس یک پسوند داریم اونم "به" هستش. 

در زبان ترکی حرف اضافه "به" به صورت "a - e" می آید. اگر بعد آخرین حرف کلمه صدادار باشد "y" به قبل "a - e" اضافه میشود.


آموزش ساعت در زبان ترکی

Saat kaç
Saat yedi(ye) çeyrek var
(ساعت یک ربع به هفت)

Saat kaç
Saat altı(ya) çeyrek var
(ساعت یک ربع به شیش)

Saat kaç
Saat dörte çeyrek var
(ساعت یک ربع به چهار)

Saat kaç
Saat bire çeyrek var
(ساعت یک ربع به یک)

Saat kaç
Saat on üçe çeyrek var
(ساعت یک ربع به سیزده - یا همان یک بعد از ظهر)یک ربع مانده - مانند یک هشت و ربع

خب برای ساخت این نوع ساختار باید به چند چیز دقت کنیم. یکی اینگونه وقتی میگوییم ساعت "هشت و ربع" یه حرف اضافه داریم که "و" هستش.

مثال : هشت و ربع / هفت و ربع / سه و ربع

پس از آن باید به این دقت کنیم که یک ربع از ساعت "گذشته" پس یک کلمه هم به جای گذشته قرار میدهیم و ان هم "geçiyor" میباشد به معنی گذشتن است.


آموزش ساعت در زبان ترکی


Saat kaç
Saat yedi(y)i çeyrek geçiyor

Saat kaç
Saat dördü çeyrek geçiyor
(نکته : در اینجا ساعت 4 میباشد - dört - و زمانی که به یک جرف صدادار میرسد - t - آن حذف شده و به - d - تبدیل میشود.)

Saat kaç
Saat beşi çeyrek geçiyor

Saat kaç
Saat dokuzu çeyrek geçiyor

Saat kaç
Saat sekizi çeyrek geçiyorساعت های خرده دار - مثل هشت و بیست و سه دقیقه


ادامه دارد