خب برای جمع کردن کلمات در زبان ترکی شما باید به آخرین حرف صدادار آن کلمه دقت کنید و با توجه به آن میتوانید دو "پسوند" قرار دهید.


حروف صدادار عبارتند از :


- E - I - İ - Ü - U - Ö - O 


بر اساس آخرین حرف صدادار کلمه میتوان دو نوع جمع بست. اگر آخرین حرف صدادار یکی از حروف "a - ı - o - u" بود به آخر کلمه "lar" اضافه میکنیم و اگر آخرین حرف صدادار یکی از حروف "e - i - ö - ü" بود به آخر کلمه "ler" اضافه میکنیم.نکته : در زبان ترکی مانند هر زبان دیگه استثناهایی وجود دارد که شامل این قسمت نیز میشود. البته تعداد آنها بسیار کم است.


سوال : استثنا یعنی چی؟ خب استثنا بشه چی میشه؟

جواب : یعنی به جای اینکه آخر کلمه "Lar" بگیرد "Ler" میگیرد و برعکس.


مثال : (به آخرین حرف صدادار کلمه دقت کنید)


kitaplar 

(کتاب ها)

pencereler

(پنجره ها)

defterler

(دفترها)

kutular

(جعبه ها)


* استثناها چندان زیاد نیستند و به مرور با آنها آشنا خواهید شد *