منظور از ضمایر ملکی چیست؟

مثال :


- مال من ---> کتاب من

- مال تو ---> کتاب تو

- مال آنها ---> کتاب آنها


برای ساخت اینگونه جملات شما باید چند قاعده کلی را قبلا در این سایت گفته شده را بدانید از جمله ...


1. قواعد چهار گانه ها 

یعنی اگر آخر کلمه ای "a یا ı" باشد زمانی که پسوند میگیرد حتما باید از "ı" استفاده کنیم نه چیز دیگر (این قانون کلی است گیج نشید).2. شناختن ضمایر (لینک مطلب در وبلاگ)


ضمایر :


Ben : من (من هستم)                               Biz : ما

Sen : تو                                                  Siz : شما

O : او (آن)                                              Onlar : آنها


در زبان ترکی ما برای کالکیت دادن به کلمات برای هر ضمیر دو مدل کار میکنیم یکی برای کلماتی هستند که با حرف صدادار تمام میشوند و یکی هم برای کلماتی که با حرف بی صدا تمام میشوند.


حروف صدادار : 

- E - I - İ - Ü - U - Ö - O 


 در جدول زیر آموزش کال قرار داده شده است و جلوی هر ضمیر هر دو حالت کلماتی تمام شده با حروف صدادار و کلمات تمام شده با حروف بی صدا آورده شده است.


آموزش زبان ترکی


نکات کامل :


1. در اول شخص مفرد (Benim) تمام کلماتی که با حروف صدادار تمام میشوند "m" میگیرند.

2. در دوم شخص مفرد (Senin) تمام کلماتی که با حروف صدادار تمام میشوند "n" میگیرند.

3. در سوم شخص جمع (Onların) توجه کنید یکی در میان "lari" و "leri" میباشد و کلماتی که با "a - ı - o - u" تمام میشوند "lari" میگیرند و کلماتی که با "e - i - ö - ü"تمام میشوند "leri" میگیرند.

4. حروفی که در سوم شخص جمع (Onların) داخل پرانتز گذاشته شده اند مرسوم تر هستند و زمانی که استفاده میشوند دیگر "lari" و "leri" حذف میشوند.

5. زمانی که میخواهیم به اسم سوم شخصی مالکیت دهیم مانند "بابای علی" به آخر اسم علی (شخص) اگر آخرین حرف اسم صدادار بود "nın nin nun nün" اضافه میکنیم و اگر آخرین حرف اسم شخص بی صدا بود ın in un ün" اضافه میکنیم.


مثال نکته 5 :


Alinın Baba

Mohammadın Baba


چند ترجمه :


Onların Mantolari - مانتوی آنها

Benim Babam - بابام