مصدر چیست؟ (اگه نمیدونید)

مصدر همان بن واژه است که معنی اصلی فعل را میرساند ولی برعکس فعل به زمان + شخص + شمار آن دلالت نمیکند. مانند "رفتن - خوردن - بردن"


 برای ساختن مصدر به آخر ریشه فعل مورد نظر "mak" و یا "mek" اضافه میکنیم و این که کدام رو اضافه کنیم بستگی به آخرین حرف صدادار فعل مورد نظر دارد و اگر "a - ı - o - u" باشد "mak" میگیرد و اگر "e - i - ö - ü" باشد "mek" میگیرد.چند مثال :


git + mek = gitmek / رفتن


söyle + mek = söylemek / گفتن


gel + mek = gelmek / آمدن


bırak + mak = bırakmak / ترک کردن