در هر زبان ضمایر به سه دسته "اول شخص - دوم شخص - سوم شخص" تقسیم میشوند و هر فردی با کمترین میزان سواد میداند معنی اول و دوم و سوم چیست پس توضیح نمیدیم.


ضمایر :


Ben : من (من هستم)                               Biz : ما

Sen : تو                                                  Siz : شما

O : او (آن)                                              Onlar : آنها


توجه : ضمیر اول شخص مفرد "Ben" به معنای من هستم نیز شناخته میشود.