بخش اول


aç - گشنه

acık - میوه

adres - آدرس

akşam - عصر

alışveriş - خرید

alışveriş merkezi - مرکز خرید

alt - پایین

üst - بالا

anahtar - کلید

artı - به علاوه (+)

ay - ماه (قمر زمین) / ماه (های سال)

banka - بانک

bekar - مجرد

bina - بنا

birçok - خیلی

boş - خالی

bölü - تقسیم

bugün - امروز

burada - در اینجا

bütün - همه

cesur - شجاع


بخش دوم


ciddi - جدی

çalışkan - سخت کوش

çarpı - ظرف

çirkin - زشت

çöp kutusu - سطل زباله

çünkü - چونکه

dağnık - شلوغ

dar - تنگ

dergi - مجله

dikkatli - با دقت

dikkatsiz - بی دقت

doğum tarihi - تاریخ تولد

dolu - پر(سر ریز شدن)

domates - سیب زمینی

dosya - پرونده

durak - ایسگاه

duvar - دیوار 

düzenli - منظم

eczacı - دارو فروش

eğlenceli - مفرحبخش سوم


eksi - منها (-)

evli - متاهل

fakir - فقیر

fark - فرق

fırın - نانوایی

gazete - روزنامه

genç - جوان

genellikle - معمولا

geniş - گشاد

güclü - قوی

gücsuz - ضعیف

gün - روز

gündüz - طول روز

hafta sonu - آخر هفته

hasta - بیمار

hastane - بیمارستان

her - هر

her zaman - هر وقت

hızli - سریع

içecek - نوشیدنی

istasyon - استادیوم


پایان